header image

Overleggroep diaconie en maatschappij

Binnen onze parochiegemeenschap bestaat een overleggroep met deze prachtige naam, maar die ongetwijfeld voor menigeen om wat uitleg vraagt. De overleggroep bestaat voor het merendeel uit betrokken vrijwilligers. Ook het pastoresteam is er in vertegenwoordigd.
Waarmee houdt deze overleggroep zich nu bezig? Om dat te kunnen begrijpen zal eerst uitgelegd moeten worden, wat we onder diaconie verstaan. Welnu, onder diaconie verstaan we: allerlei manieren, waarop groepen christenen (waaronder ook parochies) solidair zijn met mensen in nood of werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. De Overleggroep Diaconie en Maatschappij wil eraan bijdragen, dat de kerk, waarvan wij deel uitmaken, een kerk is die duidelijk en gastvrij midden in de samenleving staat. Een kerk die meedenkt in het vinden van oplossingen voor samenlevingsproblemen en daaraan ook zoveel als mogelijk is een bijdrage levert. En dan gaat het niet alleen om samenlevingsvraagstukken, die zich in de wereld of op landelijk niveau voordoen, maar uitdrukkelijk óók om vragen en problemen die we voor ons “dicht bij huis”, dus in onze stad, onze wijk of onze parochiegemeenschap herkennen en ervaren.
De overleggroep neemt daarin initiatief of onderneemt actie, sluit bij initiatieven en acties van anderen aan of ondersteunt deze. 
Daarbij moet veelal niet alleen gedacht worden in termen van materiële of financiële ondersteuning, maar juist óók aan activiteiten, 
die tot doel hebben actuele samenlevingsvraagstukken te herkennen en via een proces van bewustwording de leefbaarheid binnen die samenleving 
te vergroten. De Overleggroep Diaconie en Maatschappij komt maandelijks bijeen en probeert één à twee maal per jaar een activiteit te organiseren rondom een actueel thema.
Voor nadere informatie: Peter Korsmit, voorzitter van de overleggroep, telefoon; 013 – 4553043.