header image

Pastoraal beleidsplan 2016

Beleidsplan parochie Heikant-Quirijnstok     

Waarom en voor wie?

Dit beleidsplan is bedoeld om het beleid van team, bestuur en werkgroepen te oriënteren. Het wordt gebruikt om er de jaarbegroting mee op te stellen, om de activiteiten op elkaar af te stemmen, keuzes te maken en om bij een terugblik de voortgang te kunnen meten. Het kan ook dienen voor doeleinden van publiciteit en communicatie.

1         Hoofdlijnen van het huidige pastoraal werk in de parochie HQ

1.1      Liturgisch werk

Rooster maken verzorging van de vieringen, beleid inzake voorgangers, muzikale ondersteuning bloemversiering, benodigde vrijwilligers als kosters, misdienaars, lectoren, liturgische bloemversiering. Ook de liturgische verantwoordelijkheid voor sacramentenmomenten is liturgie. De werkgroep Afscheid en laatste eer speelt een belangrijke rol bij alles wat te maken heeft met onze zorg voor overledenen en nabestaanden. Uitvaarten, dopen, huwelijken, ziekenzegening, ook hiervoor is en wordt liturgie gemaakt. Dit alle vraagt om een samenhangend pakket waar ook een financiële vertaling ten grondslag ligt.

1.2       Catechetisch werk

Inhoudelijke voorbereiding voor Doop, Eerste communie, Vormsel. Begeleiding van deze werkgroepen en aanbieden van de programma’s gebeurt door de pastor die verantwoordelijk is voor deze sector. De voorbereiding op de Eerste Communie vindt plaats in de vieringen voor Groot en Klein.

Volwassenencatechese wordt in combinatie met Norbertijnen/Ronde Tafelhuis/Peerke Donderscomplex aangeboden.

1.3       Diaconaal werk

Alle vormen van diaconaal werk in onze parochie hebben een relatie met de inzet van onze kerk tot Barmhartigheid. 

1.3.a   Diaconie Zorg/ Pastoraat

“Een kerk die niet dient, dient tot niets”. Deze gevleugelde uitspraak van bisschop Gailllot wordt vaak aangehaald om te laten zien dat juist de bereidheid tot dienstbaarheid de kerk maakt tot wat zij is. Ziekenbezoek, pastoraal huisbezoek, aandacht voor parochianen. Belangrijk is dat onze parochianen ervaren dat er aandacht voor hen is. Deels is dit ondergebracht bij werkgroepen die in hun werk door pastores worden gevormd en begeleid. Maar ook van pastores wordt verwacht, en dat is heel terecht, dat zij aandacht hebben en tonen voor parochianen die hierom vragen. Pastorale gesprekken en huisbezoek worden door de pastores individueel gehouden op verzoek, maar ook bij voorbereiding doopsel, huwelijk, uitvaarten en jubileumvieringen. Naar verhouding vraagt dit aspect tijd en zorgvuldige pastorale aandacht. Met de komst van vluchtelingen naar onze stad zal in het komend jaar ook aan deze groep nieuwe bewoners aandacht worden besteed.

1.3 b   Diaconie Maatschappij

Ook de oproep van Paus Franciscus “Weest dienstbaar’ en van Abt Hendrickx ‘Te doen gerechtigheid’ staan diep in het bewustzijn van de parochie HQ gegrift. In onze parochie zijn het werkgroepen als Kerk en Wereld, maar ook het Zsambékproject plaatsen waar dat bewustzijn zichtbaar is. De participatie in stedelijke overlegvormen (al dan niet i.s.m.. het Ronde Tafelhuis), deelname aan het Religieus Beraad Tilburg, samenwerking mét buurtparochie in Overleggroep Diaconie maatschappij heeft geleid tot initiatieven als het VerWijsspreekuur en het nieuwe project ‘De Zeepplank’.

Een belangrijk deel van het diaconale werk van de parochie vindt plaats in het Ronde Tafelhuis. Een van onze pastores is algemeen coordinator van dit centrum. Op die manier worden verbanden gelegd en keuzes uitgewerkt.

2        Moeilijkheden en mogelijkheden

2.1     Moeilijkheden in de komende jaren

 • Dreigende afname van kerkelijke betrokkenheid (kerkgang, vrijwilligers, financiële
  bijdrage).
 • Beperkte middelen (tijd en geld)
 • Merendeel van de uren gaat heen met de lopende werkzaamheden op van elkaar gescheiden
 • Vergrijzing van de populatie van Tilburg-Noord
 • Toename van de allochtone bevolkingsgroepen als gevolg van huidige asielstromen.
 • Problematisch imago van de kerk en haar boodschap

2.2   Specifiek opdrachten voor de komende tijdelijke tijd waar al aan wordt gewerkt

 • Nieuwe verhouding met Pastoraat in Zorgcentrum Heikant uitwerken
 • Bezoekwerk i.v.m. transitie in de zorg
 • Projecten en externe financiering als impulsen
 • Begraafplaatsen en rouwbegeleiding
 • Vernieuwing Oecumene
 • Bezinning op jeugd (en secularisatie …)
 • Projecten

Toekomst parochie
Sop en Zeep
Zsambék
Aandacht voor Focuswijk Vlashof Vrijwilligersbeleid

 • Verbeteren interne communicatie
 • Verbeteren publiciteit
 • Zoeken naar nieuwe vormen van vierend samenkomen.

2.3    Kansen in de parochie

 • Goede contacten in de wijk en de stad
 • Steun van de abdij (overleg pastores Norbertijnse parochies en van besturen van
  Norbertijnse parochies (enkele malen per jaar)
 • Groot netwerk zowel onder maatschappelijke als onder religiueze organisaties in de stad.
 • Grote verbondenheid huidige vrijwilligers
 • Breed spectrum van activiteiten
 • Ambitie in team en bestuur
 • Goede relaties met Norbertijnse projecten als Ronde Tafelhuis en Peerke Donderscomplex
 • Bijzonder is de aandacht voor andere religies en culturen
 • Specifieke projecten in Ronde Tafelhuis
 • Goed niveau van liturgische vieringen

3      Toekomstig beleid

Hoe zou het pastoraal beleid er in de komende periode moeten uitzien, gezien de huidige situatie, de kansen en de moeilijkheden?

3.1   Doelen

Inhoudelijk:

 • Evangelie verkondigen en parochie zijn, dicht bij mensen (evangelisatie)
 • Kerk zijn in de samenleving van Tilburg Noord (diaconale parochie)
 • In verbondenheid met de abdij van Berne (Norbertijnse parochie)

Organisatorisch:

 • Samenhang tussen wie en wat er reeds is (gemeenschap)
 • Nieuwe contacten (missionair)
 • Beperking van het uitvoerende werk door kleiner team (doenlijk en haalbaar)

3.2   Visie

De huidige werkzaamheden zijn verdeeld over drie kerngebieden: liturgie, catechese en diaconie. Voorwaardelijke zaken (kerkopbouw zoals bestuurlijk werk e.d.) zijn niet apart in beeld, met uitzondering van publiciteit.

Op deze manier dreigen de activiteiten en de kerngebieden (diaconie, catechese en liturgie) los van elkaar te komen staan, maar deze drie gebieden kunnen niet zonder elkaar. Ieder gebied heeft overlap met beide andere. Precies op de overlapgebieden liggen belangrijke aandachtsvelden voor het team.

[1] Deze indeling (met de uit het grieks afkomstige termen diaconie, catechese, liturgie) komt voort uit het joods onderscheid tussen vierhuis, leerhuis, diensthuis. Voor de hedendaagse parochie wordt vaak toegevoegd: kerkopbouw. De indeling van de oude grieks sprekende kerk kende meer ‘afdelingen’ zoals evangelisatie, getuigenis, martelaarschap. Dat zijn precies de Taakgebieden tussen de drie huizen. In de standaardverdeling tussen liturgie-catechese-diaconie vallen die gemakkelijk weg. Iets van die oude indeling is nog wel zichtbaar in het onderscheid dat wordt gemaakt tussen diaconie naar binnen (koinonia) en diaconie naar buiten (diaconia).

Afbeelding1

Het team zou zich zo veel als mogelijk moeten kunnen concentreren op de overlapgebieden, op de verbinding tussen de verschillende werkterreinen. En ook zou het werk gericht moeten zijn op het centrum, op datgene waar alles bij elkaar komt, maar waar vanuit ook alles zijn verbinding en inspiratie vindt: het gaat om geloofsverdieping. Dat betekent niet dat het team nog meer nieuwe dingen erbij móet doen, maar dezelfde taken op een andere manier. Die andere manier is: zoeken naar de verbinding met de andere gebieden, en het met het hart van alles: het evangelie.

3.3 Keuzes voor 2016

Diaconie
Acute nood in de Vlashof (i.s.m. Ronde Tafelhuis)
Vluchtelingenopvang
Project Sop en Zeepplank
Nieuwe relaties leggen met zorgcentrum de Heikant

Liturgie  
Onderzoek naar het inschakelen van parochianen voor gebedsvieringen
Inschakelen van gastsprekers voor verkondiging (op vijfde zondag)

Catechese
Volwassenencatechese,
Bijbelcursus in het verlengde van liturgie
Aansluiten bij de verdiepingscursus Bijbel in Rondetafelhuis

Bestuurlijk   
Met ingang van 2016 worden Pastoraal Beleidsoverleg en Parochiebestuur samengevoegd tot een Parochieraad.

Het team maakt tijd vrij om de kerngebieden met elkaar te verbinden (overlapgebieden)2 en om mee te werken met enkele van de specifieke taken van het bestuur3:

 • publiciteit met aandachtsveld voor pastoraal team (met het oog op de toekomst van evident
  belang en brandpunt voor parochiewerk
 • representatie: nadrukkelijke aanwezigheid bij bijeenkomsten in wijk en stad
 • het opkrikken van de inkomsten
 • de interne communicatie
 • het verbeteren van het vrijwilligersbeleid

(vooral: publiciteit4), met als belangrijkste bedoeling: geloofsverdieping en representatie. Representatie is een belangrijk aandachtspunt voor het team, omdat het voor de parochie van belang is om present te zijn waar goede relaties kunnen worden gelegd die het parochieleven bevorderen.

In 2016 zal het team, op basis van helderheid die subsidies gaan bieden, ruimte vrijmaken voor een extra project Toekomst parochie. Ook het bestuur werkt daaraan mee. In dat project zal een bezining plaats vinden op jeugd en het doorgeven van de evangelische boodschap. Nieuwe activiteiten worden alleen door de pastores opgepakt als er een tijdelijke, zichzelf organiserende werkgroep van ten minste 2 leden meewerkt.

Routing van de beleidsnota :  

 • eerste bespreking in team
 • eerste voorstel in PBO: 20 jan 2015
 • eerste bespreking bestuur: 14 januari 2015
 • evaluatiemomenten in gezamenljik overleg

Met het oog op een nieuw pastoraal jaar 2016/2017

 • Vaststellen nieuwe prioriteiten binnen de kaders van het beleidsplan. Deze worden SMART opgesteld.
 • Het Pastoraal Beleidsoverleg en de Parochieraad werken toe naar de financiële vertaling van het Beleidsplan in de begroting 2016.
 • De begroting 2016 wordt vastgesteld in een gezamenlijk overleg PBO en PB.

[2] Een voorbeeld daarvan is het idee om iets aan ontmoeting en gebed te doen op de begraafplaats.
[3] Het bestuur is vooral gericht op de voorwaardelijke taken en ontwikkelt daartoe een eigen beleid. Op een aantal punten werkt het team mee.
[4] Kerkzijn in onze tijd vraagt erom dat wij bereid zijn om ons licht niet onder de korenmaat te stellen, alleen als wij laten zien wat wij doen en waarom we dat doen, zullen we als kerk geloofwaardig kunnen blijven. En veel belangrijker nog, de mensen die zich tot ons bekeren, helpen in hun geloofsontwikkeling. Onze missionaire, evangelische taak vraagt niet om direct te bekeren, maar om de waarde en betekenis van onze opdracht zichtbaar en voelbaar te maken in de samenleving. Daar is publiciteit voor nodig.