header image

Visie

Wij willen als parochie van Heikant-Quirijnstok een geloofsgemeenschap zijn voor mensen, 
die wonen binnen onze grenzen of die zich tot ons bekennen.

Wij vinden onze inspiratie in de boodschap van Jezus Christus, zoals die ons al twintig eeuwen is doorverteld. Aangepast aan onze tijd, beleven wij dit door hetgeen het evangelie ons voorhoudt en door de eeuwenlange opdracht van vieren, leren en dienen. Door het bijzondere en unieke van iedere mens herkennen wij in en bij elkaar het beeld van God. Wij streven ernaar, dat iedereen in en buiten onze kring zich gesteund en uitgedaagd weet om de eigen talenten in te zetten en te ontwikkelen. Wij willen een parochie zijn, waarin de gemeenschapszin ons mede wordt voorgehouden vanuit de Norbertijnse traditie. De open houding en de gemoedelijke sfeer zijn daarin kernbegrippen. Daarom willen wij als parochie toevertrouwd blijven aan de Abdij van Berne.

Wij willen een parochie zijn, waarin vrouwen en mannen, gehuwd of ongehuwd, gewijd en toegewijd, pastores en vrijwilligers samen verantwoordelijkheid dragen voor onze opdracht en voor de ontwikkeling van onze persoonlijke en gezamenlijke spiritualiteit. Wij willen een parochie zijn, die de ontwikkelingen in de wereldkerk met een positief kritische blik volgt. 

Wij willen dat doen in verbondenheid met geloofsgenoten over de hele wereld en partnerorganisaties. Zoeken naar overeenkomsten met medechristenen uit andere kerken zien wij als een boeiend proces. Wij willen een parochie zijn. die in beweging is, die open staat voor ontwikkelingen van onze tijd en het als een evangelische boodschap ziet om de onderlinge relaties tussen mensen goed en heel te maken en te houden. Ons vieren van de eredienst aan God op geregelde tijden en bij belangrijke levens momenten is onlosmakelijk verbonden met het dagelijks leven. Deel uitmakend van een samenleving met een sterk multicultureel en multireligieus karakter, willen wij vanuit een positief kritische houding onze stem verheffen tegen die maatschappelijke ontwikkelingen, die het welzijn van mensen van alle culturen, rassen en religies in de weg staan. Juist in het zoeken naar en het vinden van oplossingen hopen wij op kleine schaal een bijdrage te kunnen leveren aan kerk -zijn in deze tijd.